[4] Chrzest – Ty jesteś moim Synem umiłowanym

Chrzest. Drogi Bracie i Siostro, czy przyjmujesz do siebie ten fakt, że podczas Twojego chrztu Pan Bóg, nasz dobry Ojciec wołał również do Ciebie: „Ty jesteś moim Dzieckiem umiłowanym”? Niezależnie jak się każdemu z nas układa życie, jakie ma relacje ze swoim ziemskim Ojcem, może zostałeś porzucony, może zaniedbywany, może już nie masz Ojca, a może wszystko jest pięknie, to nasz prawdziwy Ojciec, który jest w Niebie i który nas kocha wołał i woła: „Ty jesteś moim Dzieckiem umiłowanym”. Poprzez chrzest święty my także mamy prawo wołać do Pana Boga: „Abba, Ojcze” a sami staliśmy się wielką rodziną, czyli jesteśmy dla siebie Bratem i Siostrą.

Czym jest chrzest święty

Do mnie najlepiej trafiają słowa świętego Pawła (Rz 6 1-14), który tłumaczy że chrzest jest zanurzeniem w wodach śmieci, zjednoczeniem z Jezusem Chrystusem w Jego śmieci, przez co stary człowiek zostaje wraz z Nim ukrzyżowany, po to aby również razem z Nim zmartwychwstać do nowego życia. Chrzest jednym słowem uśmierca nasze grzeszne ciało i pozwala uczestniczyć w życiu samego Pana Boga poprzez Jezusa Chrystusa.

Chrzest, a zdarzenia w Biblii

Słowa które Pan Bóg wypowiada przy chrzcie Pana Jezusa, są wypełnieniem proroctwa, które było wcześniej przepowiadane przez proroka Izajasza: „To mówi Pan: Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na Nim spoczął; on przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka.” (Iz 42, 1-3). Pan Bóg dotrzymuje swojej obietnicy, jak zawsze.


Chrzest nawiązuje także do zdarzeń biblijnych takich jak potop za czasów Noego, kiedy grzeszny świat został zatopiony w wodach śmierci. Wyraźne nawiązanie jest widoczne również do przejścia Izraelitów przez morze Czerwone za czasów Mojżesza, kiedy grzechowi jest zadana śmierć poprzez wody morza. Nawiązań w Biblii jest całe mnóstwo, już na samym początku, czyli w drugim wersecie Pisma Świętego czytamy „Ciemność zalegała nad bezmiarem wód, a duch Boży unosił się nad wodami” (Rdz 1,2). Woda to symbol śmierci, z której poprzez Chrzest jesteśmy wyciągani do życia w duchu Bożym.


Chrzest to także przyjęcie przez nas Ducha Świętego, Ducha i Ognia jak to pokazują zdarzenia Pięćdziesiętnicy: „Nagle rozległ się szum z nieba, jakby gwałtownie wiejącego wiatru. I napełnił cały dom w którym przebywali. Zobaczyli też języki podobne do ognia. Rozdzielały się one i na każdym z nim spoczął jeden. Wszystkich napełnił Duch Święty”. (Dz 2,2-4)

Chrzest to zobowiązanie

Chrzest to nie tylko przywilej stania się dzieckiem Bożym i możliwość zbawienia. Chrzest to także zobowiązanie. Pan Bóg poprzez proroka Izajasza (patrz wyżej) mówi „Oto mój Sługa”. My także poprzez chrzest, przyjmujemy postawę sługi, Jego sługi. To karze się mocno zastanowić jak chcemy służyć, aby być dobrym Chrześcijaninem i aby Pan Bóg był z nas zadowolony?


Chrzest to również zobowiązanie do pełnego nawrócenia, oddania się Chrystusowi, do zmiany własnego życia. Nie jest to zmiana jednorazowa, nie jest to stanie w miejscu. Chrzest zobowiązuje do dynamizmu, a więc do nieustawicznego podejmowania wysiłku, na rzecz śmierci grzechowi i życia w Bogu.

Chrzest Święty/

Słowo Boże

Wtedy przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. Zaraz po tym, kiedy wychodził z wody, ujrzał niebo otwarte i Ducha, który zstępował na Niego jakby gołębica. I rozległ się głos z nieba: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, Ciebie upodobałem sobie”. (Mk 1,9-11)

Oto Słowo Pańskie

Echo słowa/Komentarz

Jeśli czujesz, że powyższe słowo Boże mówi również do Twojego życia, może pokazuje Ci Twoje słabości, może zachęca do zmiany czegoś istotnego, może pociesza w trudnej sytuacji, może daje nadzieję na przyszłość, umocniony Duchem Świętym, nie wahaj się dać Echa słowa poniżej. Zanim jednak to zrobisz przeczytaj Zasady echa słowa. Potem w białym polu Komentarz poniżej wpisz swoje Echo słowa  ubogacając innych Braci i Siostry śledzących niniejszą witrynę: Karmić się słowem.

Dodaj komentarz